اهداءعضو جوان مرگ مغزی

خانواده دختر خانم جوانی به نام عفت زرقانی که دچار مرگ مغزی شده بود تمام اعضای…

صعود

برای اولین بار در تاریخ ورزشی جغتای تیمی چهار نفره از کوهنوردان جغتای در تاریخ 91/6/17…