جغتای ترمز کشید

 یادم می آید سالهای 77-76 زمانی که شایعاتی مبنی بر ارتقای جغتای به شهرستان قوت گرفت…