اخراج و بازهم اخراج

اخراج کارگران کارخانه سیمان جوین جغتای بدون دلیل.